Subito Dotacje

 

Aktualności


 

04 10.2018

Nabór wniosków do RPO województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Działanie 4.2

mazowsze

W dniu 29 października 2018 r. zostanie rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Działania 4.2 Efektywność energetyczna.  Beneficjentami konkursu będą: JST, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; przedsiębiorstwa; dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia; instytucje kultury; szkoły wyższe; spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; organizacje pozarządowe; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Wsparcie finansowe będzie można otrzymać na inwestycje polegające na:

  • budowie, rozbudowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w tym również z OZE;
  • przebudowie jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

Dodatkowo, w ramach powyższych działań możliwa będzie budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczej/chłodniczej i elektroenergetycznej stanowiących element projektu dla jednostek wytwarzających energię elektryczną i ciepła oraz chłodu w skojarzeniu. Celem programu jest wsparcie dla inwestycji poprawiających efektywność energetyczna i jakość powietrza atmosferycznego, co w konsekwencji będzie skutkować redukcją CO2 i pyłu zawieszonego PM10.

Wysokość wsparcia dla projektów nieobjętych pomocą publiczną oraz realizowanych w ramach pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych projektu, natomiast w przypadku projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z właściwym rozporządzeniem. Alokacja środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 10 720 500,00 zł. Dokumentację aplikacyjną można składać do 4 stycznia 2019 r. do godz. 15:00.

W przypadku zainteresowania aplikowaniem do ww. konkursu prosimy o kontakt.

 powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa, Polska

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:00 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696