Subito Dotacje

 

Projekty inwestycyjne


 

Oferujemy wsparcie podmiotów publicznych, prywatnych, a także kościołów i związków wyznaniowych w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji i instrumentów zwrotnych. W portfelu naszych usług w tym obszarze znajdują się:

  1. Pozyskiwanie dofinansowania.

Kompleksowo przygotowujemy dokumentację aplikacyjną dla przedsięwzięć inwestycyjnych na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie ze środków:

- Funduszy Europejskich dla Regionów (16 Programów na lata 2021-2027),

- Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS 2021-2027),

- Programów Europejskiej Współpracy Transgranicznej,

- Funduszy Norweskich,

- programów krajowych.

W ramach usługi przygotowujemy m. in. studia wykonalności, część dokumentacji środowiskowej i specyfikacje techniczne wyposażenia.

W zależności od etapu realizacji inwestycji w momencie aplikowania, proponujemy rozwiązania zwiększające szanse na dofinansowanie, m. in. poprzez wycenę dodatkowego wyposażenia czy propozycję zmiany wykorzystania pomieszczeń.

  1. Studia wykonalności

Opracowujemy studia wykonalności zarówno na potrzeby pozyskania dofinansowania ze środków europejskich (zgodnie z wytycznymi konkursowymi, uwzględniając analizy finansowo-ekonomiczne), jak również pozyskania innych źródeł finansowania. Dotyczy to w szczególności opcji finansowania inwestycji kredytem długoterminowym, emisją obligacji czy funduszem inwestycyjnym – na życzenie klienta uwzględniamy większą liczbę wariantów finansowania i późniejszego utrzymania infrastruktury.

  1. Zarządzanie i rozliczanie projektów inwestycyjnych

Dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych oferujemy także usługę zarządzania, uwzględniającą rozliczanie na potrzeby Instytucji Zarządzającej. Usługa w zależności od wariantu może obejmować m. in. przygotowywanie wniosków o płatność, przygotowywanie zmian finansowych, analizę dokumentacji przetargowej, doradztwo w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, a także obsługę księgową.

  1. Współpraca z inspektorem nadzoru/projektantem

Oferujemy również realizację kompleksowych procesów opracowania dokumentacji aplikacyjnych dla inwestycji (we współpracy z projektantami) i zarządzania inwestycji (we współpracy z inspektorami nadzoru), maksymalnie odciążając zaangażowanie Wnioskodawcy. Wówczas udział klienta w procesach pozyskania dofinansowania/wdrożenia projektu ogranicza się jedynie do udziału w spotkaniach czy akceptacji dokumentacji.

Do naszych największych sukcesów w obszarze projektów inwestycyjnych należą:

- pozyskanie ponad 11 mln zł dofinansowania ze środków unijnych w latach 2016-2017 dla Gminy Grodzisk Mazowiecki na działania inwestycyjne z zakresu obiektów kultury, rewitalizacji i systemów alarmowych (w ramach 5 projektów RPO Województwa Mazowieckiego/Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020),

- opracowanie studium wykonalności dla budowy Siedleckiego Centrum Onkologii, na podstawie którego Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o. uzyskał kredyt inwestycyjny ze wsparciem budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 56 mln zł (koszt całej inwestycji to ok. 112 mln zł) – obiekt udostępniono już pacjentom,

- pozyskanie dofinansowania dla jednej z największych w Polsce inwestycji prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe – Rewitalizacji zespołu obiektów sakralnych pod wezwaniem NPNMP w Rawie Mazowieckiej w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Parafii (o łącznej wartości blisko 22 mln zł).

 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696