Subito Dotacje

 

Aktualności


 

31 10.2018

Nabór wniosków dla Parkingów P+R w ramach RPO Województwa Mazowieckiego

W dniu 26 listopada 2018 r. zostanie rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Działania 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź’’.  Beneficjentami w ramach konkursu będą Jednostki Samorządu Terytorialnego funkcjonujące w ramach porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  oraz jednostki organizacyjne tych JST.

Konkurs przeznaczony jest na budowę/przebudowę węzłów (centrów) przesiadkowych, systemy ,,Parkuj i Jedź” oraz na przystosowanie istniejących parkingów do funkcji ,,Parkuj i Jedź".  Dodatkowo, jako zadania dot. Infrastruktury towarzyszącej mogą obejmować:

  • poprawę funkcjonalności ruchu pieszego i rowerowego ( z wyłączeniem funkcji turystycznej),
  • miejsca parkingowe dla rowerów, kładki i tunele pieszo-rowerowe, przebudowa schodów na pochylnie z wykorzystaniem dla rowerzystów,
  • chodniki i przejścia dla pieszych,
  • modernizację oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności,
  • inwestycje w infrastrukturę drogową (np. jezdnia, nawierzchnia, obiekty inżynierskie, odwodnienie itp.) mogą być współfinansowane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji projektów z zakresu P+R i uzasadnionym z punktu widzenia technologicznego,
  • infrastrukturę niezbędną do korzystania z komplementarnych form transportu tj. transportu bezemisyjnego komplementarnego w stosunku do autobusowego transportu publicznego  np. bikesharing lub carsharingu opartego o samochody elektryczne.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów w formule zaprojektuj i wybuduj. Projekty będą realizowane bez pomocy publicznej – na zasadach ogólnych jeżeli dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Maksymalny poziom dofinansowania EFRR wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Minimalny wkład krajowy wynosi 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. Alokacja środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 19 417 788,21 PLN.

Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 26 listopada 2018 r. do dnia 6 marca 2019 r.

W przypadku zainteresowania aplikowaniem do ww. konkursu prosimy o kontakt.powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa, Polska

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:00 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696