Subito Dotacje

 

Aktualności


 

12 03.2019

Raport o stanie Gminy/Powiatu

Raport o stanie Gminy/Powiatu

Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych znowelizowane zostały w głównej mierze przepisy samorządowych ustaw ustrojowych (ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa) oraz Kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 130) wprowadzono obowiązek przygotowania przez prezydentów, burmistrzów i wójtów (zgodnie z art. 28aa) do 31 maja raportu o stanie gminy – stan za rok poprzedni. Ważnym terminem jest 30 czerwca, przewidziany przepisami ustawy o finansach publicznych na udzielenie lub nieudzielenie absolutorium organowi władzy wykonawczej. Analogiczna procedura występuje w przypadku raportu o stanie powiatu, gdzie zgodnie z art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 nr 91 poz.578), Zarząd Powiatu zobligowany jest do sporządzenia do dnia 31 maja raportu o stanie powiatu.

Raport powinien pełnić funkcję sprawozdania z funkcjonowania Jednostki, w szczególności realizacji polityk, programów, strategii, uchwał oraz budżetu.

Istotą sporządzenia raportu jest rzetelne i obiektywne podejście do oceny realizacji założonych i zaplanowanych celów oraz zgromadzenie wymaganych informacji/materiałów/danych.

Krokami do przeprowadzenia raportu są:

 1. ustalenie zakresu raportu,

 2. przygotowanie raportu,

 3. rozpatrzenie raportu przez radę gminy/powiatu (debata i udzielenie wotum zaufania dla Wójta/Prezydenta/Burmistrza/Zarządu Powiatu).

Do głównych elementów raportu zalicza się:

 1. Informacje ogólne o gminie

 2. Informacje finansowe

 3. Informacje o stanie mienia komunalnego

 4. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii

 5. Realizacja uchwał rady gminy/miasta/powiatu

 6. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi

 7. Inne istotne działania

 8. Część analityczna

 9. Podsumowanie

 

Należy podkreślić fakt, iż profesjonalne przygotowanie raportu wymaga czasu i pełnego zaangażowania, dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom władz samorządowych, oferujemy kompletne przygotowanie raportu o stanie gminy/miasta/powiatu. W zakres usługi wchodzi również przygotowanie prezentacji z opracowanego raportu, którą można przedłożyć radnym przed głosowaniem nad absolutorium.

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu studiów wykonalności, wniosków o dofinansowanie i różnego rodzaju raportów, w których wykorzystujemy różnorodne dane statystyczne. Doradzając przy opracowywaniu programów rewitalizacji, strategii rozwoju czy innych dokumentów planistycznych, posiadamy szeroką wiedzę nt. funkcjonowania samorządów terytorialnych.powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696