Subito Dotacje

 

Aktualności


 

04 06.2019

Fundusze norweskie dla kultury AKTUALIZACJA

Obszar programowy KULTURA w ramach MF EOG/NMF na lata 2014-2021 został ostatnio finalnie ukształtowany, w związku z czym w najbliższy czwartek (12 września br) planowane jest podpisanie umowy (w ramach Konferencji otwierającej nową edycję Funduszy Norweskich) na jego realizację. Nie wszystko jest nam jeszcze znane (pełna dokumentacja jeszcze się nie ukazała), niemniej jednak, ze względu na duże zainteresowanie Programem (szczególnie wobec ograniczonej liczby konkursów na rzecz kultury na obecną chwilę), pragniemy już teraz przekazać wszystko co wiemy nt. tego Programu.

  1. Wzorem lat poprzednich, środki norweskie na rzecz Kultury będą zgrupowane w ramach dwóch działań: inwestycyjnego i nie inwestycyjnego.
  2. Alokacja dla Programu wynosi 88,23 mln EUR (część jest zarezerwowana dla projektu pozakonkursowego)

Informacje dot. projektów inwestycyjnych:

  1. Alokacja dla działań inwestycyjnych ma wynieść 60,2 mln EUR,
  2. Głównym celem działania inwestycyjnego ma być poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej,
  3. Wyznaczono dwa poddziałania dla Działania inwestycyjnego:

                1.1 Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego (z alokacją 46,7 mln EUR), obejmujące ochronę, konserwację, i/ lub rozbudowa zabytków nieruchomych z ich otoczeniem na potrzeby działalności kulturalnej; 

                1.2 Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego (z alokacją 13,4 mln EUR), obejmujące budowę, rozbudowę i remont infrastruktury kulturalnej (obiekty niezabytkowe).

  1. Dofinansowanie do 85% kosztów (od 0,5 do 3,5 mln EUR), przy czym okres kwalifikowalności wydatków rozpocznie się od momentu uzyskania decyzji o dofinansowaniu, a zakończy najpóźniej 30 kwietnia 2024 roku.
  2. Uprawnione do dofinansowania mają być publiczne instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne szkoły i uczelnie artystyczne, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe i właściciele obiektów indywidualnie wpisanych na listę UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii,
  3. Każdy projekt niezależnie od poddziałania, musi obejmować obowiązkowo dodatkowe działania miękkie w postaci oferty kulturalnej i edukacyjnej oraz szkoleń związanych z z zakresem projektu, w tym – między innymi – szkolenia zawodowe, kwestie związane z przedsiębiorczością kulturalną, zarządzanie. Fakultatywnie projekty mogą obejmować ochronę i konserwację ruchomych obiektów dziedzictwa, w tym księgozbiory, archiwa i obiekty muzealne, digitalizację obiektów ruchomych dziedzictwa oraz zakup sprzętu do działań kulturalnych i ochrony dziedzictwa kulturowego. Wszystkie działania dodatkowe - obowiązkowe i fakultatywne muszą wynosić min. 15% kosztów kwalifikowanych projektu.
  4. Partnerstwo z instytucją z Norwegii, Islandii i/lub Liechtensteinu nie będzie obowiązkowo, ale najprawdopodobniej będzie dodatkowo punktowane.
  5. Obiekty objęte projektem muszą spełniać standardy dla osób niepełnosprawnych opisane w programie Dostępność Plus 2018-2025.
  6. Odbędzie się tylko jeden nabór wniosków - w IV kwartale 2019 roku.
  7. Punktowane będą projekty:

          - dot. miejscowych zabytków wspierające rozwój lokalny, 

          - zachęcające do włączenia mniejszości religijnych, etnicznych i narodowych,

          - proponujące nowe zastosowania obiektów dziedzictwa kulturowego,

          - poprzedzone konsultacjami ze społecznością lokalną w zakresie wykorzystania obiektu kulturalnego. 

 

Informacje dot. projektów nie inwestycyjnych:

  1. Alokacja dla Działań nieinwestycyjnych ma wynieść 12,3 mln EUR,
  2. Dofinansowanie dla projektów nieinwestycyjnych będzie mogło wynieść od 100 tys. do 500 tys. EUR,
  3. Głównym celem działania jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami i uczestnikami życia kulturalnego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy podmiotami polskimi instytucjami a instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
  4. Maksymalny czas trwania projektu to 2 lata, przy czym nie dłużej niż do 30 kwietnia 2024 roku,
  5. Dofinansowanie do 85% kosztów
  6. Planuje się przeprowadzenie trzech konkursów wniosków o dofinansowanie - w IV kwartale 2019, III kwartale 2020 i II kwartale 2021.
  7. Dla projektów nie inwestycyjnych wymagane jest posiadanie partnerstwa z podmiotem z Norwegii, Islandii i/lub Liechtensteinu,
  8. Projekty muszą być nakierowane na co najmniej jeden z poniższych aspektów:
    1. przedsiębiorczość kulturalną,
    2. rozwój publiczności,
    3. włączenie mniejszości religijnych, etnicznych i narodowych
  9. Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach tematycznych:
    1. Muzyka i sztuki performatywne
    2. Sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe),
    3. Dziedzictwo kulturowe
    4. Przemysły kultury
    5. Przemysły kreatywne
    6. Literatura i krytyka artystyczna
    7. Edukacja kulturalna
    8. Edukacja artystyczna.
  10. Uprawnione do dofinansowania mają być publiczne instytucje kultury, archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy ze sfery kultury.
  11. Z Działania wyłączone są produkcja filmowa i gier komputerowych (wraz z wprowadzaniem ich na rynek) oraz wspieranie prasy i wydawnictw.

Zachęcamy do skorzystania z naszego wsparcia - projekty kulturalne przygotowujemy i wdrażamy już od prawie 10 lat - zarówno w fazie koncepcyjnej, jak i formalno-prawnej. Jeśli nawiążemy współpracę odpowiednio wcześnie, to pomagamy również w negocjacjach z zagranicznym partnerem (możemy również włączyć się w jego poszukiwanie). Gwarantujemy rabaty na nasze usługi w przypadku deklaracji współpracy również na etapie rozliczania projektu.

Przygotowywaliśmy wnioski o dofinansowanie dla obszaru kulturalnego Funduszy Norweskich w dwóch poprzednich edycjach: 2004-2009 i 2009-2014, spośród których większość kończyła się przyznaniem dofinansowania. Zapraszamy do współpracy!powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696