Subito Dotacje

 

Aktualności


 

07 11.2019

Projekt Parafii pw. NPNMP w Rawie Mazowieckiej ostatecznie rozliczony

Projekt Parafii pw. NPNMP w Rawie Mazowieckiej ostatecznie rozliczony

Nasza firma w okresie 1.07.2016 – 30.06.2019 realizowała na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. NPNMP w Rawie Mazowieckiej na podstawie podpisanej umowy, usługę polegającą na pełnieniu funkcji Menadżera projektu (realizację zarządzania projektem) pt.: Rewitalizacja zespołu obiektów sakralnych pod wezwaniem NPNMP w Rawie Mazowieckiej w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Parafii dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej VI – Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regiony, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury i Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

Usługa obejmowała m. in.:

- kierowanie realizacją kontraktu, prowadzenie rejestru robót,

- rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji prac,

- wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu i sprawdzanie terminowości wykonywanych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu,

- organizowanie comiesięcznych stałych narad koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy robót oraz Inspektorów Nadzoru,

- obsługę prawną i księgową projektu, w tym opisywanie dokumentów,

- konsultacje z zakresu założeń planu promocji projektu,

- monitorowanie i wypełnianie procedur niezbędnych dla prawidłowej obsługi projektu,

- monitorowanie wydatków pod kątem ich kwalifikowalności w ramach RPO WŁ 2014-2020 i zgodności z budżetem projektu,

- rozliczanie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, dokumentacją aplikacyjną oraz wytycznymi, w tym przygotowywanie w systemie SL2014 wniosków o płatność,

- przygotowywanie i zgłaszanie zmian w projekcie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Projekt zakładał wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-rewitalizacyjnych zabytkowego budynku Kościoła i Kolegium pojezuickiego w Rawie Mazowieckiej, w których oprócz obiektów sakralnych mieści się Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej. Aby móc zrealizować wszystkie Wyznaczone cele, a co za tym idzie spełnić oczekiwania wskazanych interesariuszy Projektu, zakres prac projektowych obejmował 7 działań bezpośrednio przyczyniających się do osiągnięcia opisanych celów przedsięwzięcia:

1.      Prace rewitalizacyjne dachu zespołu budynków parafii,

2.      Wykonanie systemu ogrzewania zespołu budynków parafii,

3.      Roboty budowlane rewitalizacyjne i remontowe zespołu budynków parafii,

4.      Prace konserwatorskie wnętrz i wyposażenia kościoła,

5.      Zagospodarowanie terenu wokół zespołu budynków,

6.      Zakup wyposażenia na cele realizacji działań kulturalnych,

7.      Stworzenie wirtualnej parafii (muzeum parafialnego).

Usługa została zrealizowana z należytą starannością i przyjęta przez Parafię pw. NPNMP w Rawie Mazowieckiej pod względem ilościowym i jakościowym. Na podstawie wykonanej usługi rozliczono projekt o wartości 21 842 833,99 PLN (koszty kwalifikowane w wysokości 17 384 953,22 PLN), w tym dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysokości 14 777 210,23 PLN. Jest nam miło poinformować, że w połowie października br. na rachunek Parafii przekazana została końcowa refundacja wydatków (10% przyznanego dofinansowania), co oznacza ostateczne rozliczenie projektu.

Dodatkowo firma Subito Advising Grzegorz Duszyński prawidłowo rozliczyła (a wcześniej opracowała na ten cel wnioski o dofinansowanie) dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów MKiDN, które pozwoliły na częściowe pokrycie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowanych projektu w ramach zadań:

- Promesa MKiDN na lata 2016-2019 na pokrycie 75% wkładu własnego dla kosztów kwalifikowanych w wysokości 1 795 501,21 PLN,

- Dostosowanie obiektów Parafii pw. NPNMP w Rawie Mazowieckiej do realizacji nowej oferty kulturalnej na pokrycie części kosztów niekwalifikowanych w wysokości 160 000,00 PLN w ramach Programu MKiDN Infrastruktura kultury 2017,

- Dostosowanie obiektów Parafii pw. NPNMP w Rawie Mazowieckiej do realizacji nowej oferty kulturalnej - II etap na pokrycie części kosztów niekwalifikowanych w wysokości 180 000,00 PLN w ramach Programu MKiDN Infrastruktura kultury 2018,

- Dostosowanie obiektów Parafii pw. NPNMP w Rawie Mazowieckiej do realizacji nowej oferty kulturalnej - III etap na pokrycie części kosztów niekwalifikowanych w wysokości 130 000,00 PLN w ramach Programu MKiDN Infrastruktura kultury 2019.

Przedmiotowy projekt jest największym pod względem finansowym i czasowym przedsięwzięciem dofinansowanym ze środków zewnętrznych, jakim zarządzała nasza firma. Zachęcamy do współpracy - zarówno przy mniejszych, jak i większych przedsięwzięciach inwestycyjnych - w szczególności w kontekście tego projektu - parafie oraz firmy, samorządy i inne instytucje z województwa łódzkiego!

 

 

 

 powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696