Subito Dotacje

 

Aktualności


 

30 09.2020

Dofinansowanie dla obiektów zabytkowych na terenie województwa mazowieckiego - Działanie 5.3 RPO WM

mazowsze

W dniu 28 lutego 2020 r. uruchomiony został nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych. Beneficjentami konkursu mogą być m. in. instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe. Wsparcie będzie można otrzymać na prace konserwatorski i restauratorskie, ochronę i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków, zabezpieczenia zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem czy ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Projekty muszą dotyczyć zabytków nieruchomych, które są objęte jedną z form ochrony zabytków nieruchomych przewidzianą w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018r., poz. 2067 z późn. zm.) tzn. muszą posiadać/być (jedno z poniższych):
wpis do rejestru zabytków;
wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa;
uznany za pomnik historii;
parkiem kulturowym,
chroniony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.
Promowane będą projekty z pełną dokumentacją (pozwolenie na budowę, dokumentacja budowlano-kosztorysowa), wykazujące duży wzrost popytu czy posiadające audyt energetyczny (współpracujemy z doświadczonym audytorem, który jest w stanie wesprzeć Państwa w uzyskaniu jak najlepszych rozwiązań energetycznych).

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 % kosztów kwalifikowanych projektu i jednocześnie nie więcej niż 1 000 000,00 PLN. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku aplikacyjnego w tym konkursie bądź skonsultowaniem swojego pomysłu/projektu prosimy o kontakt. Mając ponad 2 miesiące na przygotowanie projektu, mają Państwo szansę złożyć naprawdę wysokiej jakości projektu, spełniający możliwie największą liczbę kryteriów, w tym uwzględniający przygotowanie wszystkich dokumentów prawnych, potwierdzających gotowość do przeprowadzenia inwestycji. Posiadamy znaczące doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnych (w tym studiów wykonalności) dla projektów dot. obiektów zabytkowych przeznaczonych na cele kulturalne. Dodatkowo, w poprzednim konkursie dla Działania 5.3 RPO WM 2014-2020, pozyskaliśmy dla Gminy Grodzisk Mazowiecki blisko 4,2 mln zł dotacji dla typu projektu: "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych" oraz ok. 0,5 mln zł dotacji dla typu projektu "Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie". Zapraszamy do współpracy - przygotowywanie projektów inwestycyjnych dla sektora kultury to nasza wieloletnia specjalność!!!powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696