Subito Dotacje

 

Kultura


 

Kliknij na nazwę klienta/projekt, by dowiedzieć się więcej

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Szkoły z klimatem - działania adaptacyjno-mitygacyjne w otoczeniu szkół oraz podniesienie świadomości uczniów na temat zmian klimatu poprzez korzystanie z doświadczeń i wiedzy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Hardangervidda Center w Norwegii

Program: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu) 2014-2021

Obszar programowy: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków

Wartość projektu: 3 505 420,61 złotych

Wartość wnioskowanego dofinansowania: 3 399 451,50 złotych

Projekt inwestycyjny: NIE

Studium wykonalności: NIE

Rezultat: Brak przyznanego dofinansowania, numer 15 na liście rezerwowej

 

Zrównoważony rozwój w zarządzaniu, ochronie zabytków oraz działalności kulturalnej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Program: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (Kultura) 2014-2021

Działanie: 1. „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”

Wartość projektu: 12 533 957,67 złotych

Wartość wnioskowanego dofinansowania: 7 384 994,31 złotych

Projekt inwestycyjny: TAK

Studium wykonalności: TAK

Rezultat: Ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków i ograniczoną alokację konkursową, projekt nie uzyskał dofinansowania. Jednocześnie projekt pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną, tj. uzyskał wymagany próg punktowy.

Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie

Projekt zakładał podniesienie świadomości społecznej dotyczącej różnorodności biologicznej terenów Muzeum i sąsiadujących. Założono realizację takich działań jak:

- przeprowadzenie badań i analiz z oceną aktualnego stanu bioróżnorodności ekosystemów

- opracowanie wyników badań, w tym komponenty introdukcji gatunków, moduł geobazy

- rozbudowa istniejącego systemu QR-kodów oraz stworzenie aplikacji mobilnej nt. bioróżnorodności

- przeprowadzenie konkursu wiedzy

- wdrożenie trzech nowych ścieżek edukacyjnych

W ramach naszej usługi wykonaliśmy następujące zadania:

- opracowanie kształtu projektu, zgodnego z wymaganiami Programu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach MF EOG 2009-2014, a także spełniającego oczekiwania wnioskodawcy.

- opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz przygotowanie wspólnie z wnioskodawcą wszystkich obowiązkowych załączników dla programu

- złożenie dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru wniosków do Programu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach MF EOG 2009-2014, z wnioskowaną kwotą dofinansowania prawie 1,8 mln zł.

Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczno-techniczną, dzięki czemu zajął wysokie miejsce na liście rankingowej. Ze względu na obostrzenia w zakresie kosztów projektowi przyznano zostało niższe dofinansowanie w wysokości
1 399 983 zł.

Polska i Norweska Nauka w służbie dziedzictwa kulturowego: Analizy stanu środowiska pod względem zagrożeń dla zbiorów zabytkowych umieszczonych w gablotach ekspozycyjnych Muzeum Pałacu w Wilanowie

Projekt opierał się na ścisłej współpracy Muzeum z Norweskim Instytutem Badań Powietrza, Temte Productions oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.  W ramach projektu zrealizowany miał być szereg badań o profilu biologicznym, chemicznym i fizycznym, dotyczący środowiska, w jakim przechowywane są zbiory wykonane m. in. ze szkła, emalii, srebra i brązu. Omówienie wyników byłoby znakomitą okazją do zwiększenia wiedzy społeczeństwa nt. dziedzictwa kulturowego, dlatego zaplanowano też m. in. warsztaty konserwatorskie, spacery tematyczne i warsztaty rodzinne nt. konserwacji zabytków. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, zrealizowane miały być również specjalne szkolenia e-learning, spotkania tematyczne, warsztaty dziennikarskie i aktorskie oraz etiudy z udziałem osób z niepełnosprawnościami.

W ramach naszej usługi wykonaliśmy następujące zadania:

- opracowanie wstępnego kształtu projektu,

- znalezienie, negocjacje i kontraktacja drugiego partnera dla projektu,

- ostateczne zamknięcie kształtu projektu, zgodnego z wymaganiami Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach MF EOG 2009-2014,

- opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz przygotowanie wspólnie z wnioskodawcą wszystkich obowiązkowych załączników dla programu,

- złożenie dokumentacji aplikacyjnego w ramach II naboru wniosków do Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach MF EOG 2009-2014, z wnioskowaną kwotą dofinansowania prawie 621 tys. zł.

Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczno-techniczną, dzięki czemu znalazł się na liście rankingowej, zdobywając 66 % możliwych do zdobycia punktów. Niestety ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków nie pozwoliło to na pozyskanie dofinansowania.

Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie

Projekt stanowił piąty etap pionierskiego wieloletniego programu kompleksowej rewaloryzacji królewskiego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie. Działania projektowe posłużą znaczącemu postępowi w zakresie ochrony, zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. Pośród nich znalazły się: przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich w tzw. Sali Uczt i przylegających do niej klatkach schodowych, Gabinecie o Trzech Oknach i Pokoju Cichym; wykonanie niezbędnego rozeznania warunków konserwatorsko-biologicznych oraz prac konserwatorsko-chemicznych wraz z oceną zagrożeń deterioracyjnych wybranych sal ekspozycyjnych; remont i konserwacja budynku Pompowni wraz z otoczeniem, modernizacja dachów skrzydła południowego Pałacu w Wilanowie, remont dachów na budynku Kordegardy wraz z robotami termomodernizacyjnymi na poddaszu, konserwacja muru oporowego fosy od strony przedpola, udostępnienie zasobów historycznych i przyrodniczych osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, trójwymiarowa dokumentacja wybranej kolekcji zbiorów, innowacyjna metodyka rejestracji i integracji danych z różnych źródeł dla generowania dokumentacji 3D Pałacu w Wilanowie, Muzeum Otwarte – Wirtualne Muzeum, konserwacja pałacowej studni na dziedzińcu pałacowym, konserwacja i restauracja dzieł malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, modernizacja dachu nad Belwederem, przebudowa istniejącej instalacji wody zimnej w zakresie przystosowania jej do obsługi przeciwpożarowej w budynku Figarni, przebudowa i adaptacja piwnic w zachodniej części Oranżerii dla potrzeb pracowni skanowania eksponatów muzealnych w 3D oraz na zaplecze dla pracowników Działu Ogrodowego, wykonanie wentylacji i klimatyzacji w Pracowni Skanowania w 3D eksponatów muzealnych w piwnicach Oranżerii, obniżenie posadzki w Pokoju Cichym i w Gabinecie o Trzech Oknach wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wykonanie muzealnych kopii edukacyjnych do programu rekonstrukcji historycznej „Stan wojenny Króla Jana III w Wilanowie”, rozbudowa zintegrowanego systemu bezprzewodowego i darmowego dostępu do Internetu – hot-spot na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, zakup i wdrożenie nowoczesnej infrastruktury serwerowej – umożliwiających podniesienie jakości oraz zwiększenie dostępności usług sieciowych oferowanych przez Muzeum, konserwacja i rekonstrukcja oraz wykonanie kopii dwóch waz z główkami łabędzi i węzłami.

W ramach naszej usługi zrealizowaliśmy następujące zadania:

- Analiza potrzeb inwestycyjnych Muzeum

- Przygotowanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności, a także nadzór nad przygotowaniem wszystkich obowiązkowych załączników.

- Złożenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach trybu pozakonkursowego dla Działania 11.1 Ochrona i zachowania dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Na podstawie dokumentacji przygotowanej przez nasz zespół, projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i uzyskał dofinansowanie w wysokości 12 675 949,15 zł z EFRR. Nasz zespół na zlecenie Muzeum opracował dwie aktualizacje dokumentacji (już podczas wdrażania projektu), dzięki czemu zwiększono zakres działań projektowych i możliwe było wykorzystanie pojawiających się oszczędności.

"Dotknąć historię" - zwiększenie dostępności do dziedzictwa kulturowego w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - poprzez innowacyjne wykorzystanie rekonstrukcji historycznej i druku trójwymiarowego

Projekt był pierwszym w Muzeum Pałacu w Wilanowie, tak kompleksowym przedsięwzięciem ukierunkowanym we wszystkich działaniach na zbudowaniu oferty programowej w obszarze kultury, które umożliwiłoby rozszerzenie pakietu usług kulturalnych i udostępnienie ich szerokiemu gronu odbiorców, wzbogacając ofertę turystyczną i edukacyjną regionu, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku. Przewidziane
w ramach projektu działania pozwoliłyby na praktyczne wykorzystanie w celach edukacyjnych precyzyjnych danych trójwymiarowych gromadzonych w muzeum od 2007 roku. Wykonane, na podstawie precyzyjnych pomiarów 3D, wydruki na drukarce trójwymiarowej staną się bardzo ważnym narzędziem dydaktycznym, w znacznym stopniu zwiększającym siłę oddziaływania przekazu edukacyjnego w szczególności w stosunku do dzieci i osób z dysfunkcją wzroku. Działania rekonstrukcyjne poszerzyłyby natomiast możliwość uczestnictwa w żywym kontakcie z historią poprzez przedstawienie klimatu obozu wojskowego króla Jana III, a specjalnie na ten cel przygotowane kopie obiektów muzealnych pozwolą na poznanie obiektów także poprzez dotyk. W ramach projektu niezbędne jest również wyposażenie muzeum w elementy infrastruktury informatycznej będące bezpośrednio związane z tworzeniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i publicznym wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej. Całkowita wartość projektu to 801 960,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie - 554 200,00 zł.

Nasz zespół mimo krótkiego czasu opracował pełną dokumentację aplikacyjną, w tym studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie na potrzeby ubiegania się o wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Działania 6.1 Kultura. Mimo wysokiej jakości wniosku (73,68% możliwych do zdobycia punktów), ze względu na dużą liczbę wniosków oraz fakt, że projekt złożony był w II rundzie, nie udało się pozyskać dofinansowania.

Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego - Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Projekt przewidywał następujące zakresy prac:
1. Prace konserwatorskie oraz dokumentacyjne i zabezpieczające w Galeriach Ogrodowych i Lapidarium na parterze pałacu.
2. Modernizacja i przebudowa sal wystawowych galerii ogrodowych na piętrze pałacu.
3. Konserwatorski remont dachu skrzydła północnego Pałacu w Wilanowie.
4. Roboty remontowe i zabezpieczające w budynku Oranżerii.
5. Konserwacja czterech figur Herkulesów wraz z postumentami oraz wykonanie ich kopii.
6. Trójwymiarowa dokumentacja wybranej kolekcji zbiorów.
7. Promocja projektu.
8. Zarządzanie projektem.

Nasz zespół opracował dla powyższego zakresu dokumentację aplikacyjną, w tym studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Wysoka jakość dokumentacji pozwoliła na pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, znalezienie się na liście rankingowej i pozyskanie dofinansowania w wysokości 8 874 387,97 zł.

Konserwacja, remont i digitalizacja czyli odtworzenie i udostępnienie piękna zabytków Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Projekt przewidywał następujące zakresy prac:
1. Konserwatorski remont dachów korpusu głównego Pałacu w Wilanowie.
2. Konserwacja i restauracja Antykamery Króla.
3. Wykonanie ośmiu ceramicznych kopii ogrodowego taboretu.
4. Konserwacja i restauracja dekoracji elewacji Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
5. Trójwymiarowa dokumentacja wybranej kolekcji zbiorów.
6. Promocja projektu.
7. Zarządzanie projektem.

Nasz zespół opracował dla powyższego zakresu dokumentację aplikacyjną, w tym studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Dla projektu o wartości blisko 5,8 mln zł z wnioskowanym dofinansowaniem na poziomie 4 620 199,36 zł uzyskano pozytywną ocenę formalną, ale ze względu na ograniczoną liczbę działań w projekcie i wysoką konkurencję, nie udało się pozyskac dofinansowania.

www.muzeach

Projekt pt. „www.muzeach” obejmuje powszechne udostępnienie zasobów cyfrowych 5 muzeów prowadzonych/współprowadzonych przez MKiDN: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – lidera projektu oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie i Muzeum–Zamek w Łańcucie. Projekt przewiduje rozwój infrastruktury do digitalizacji i udostępnienia zasobów cyfrowych wymienionych muzeów w zakresie niezbędnym do osiągnięcia zakładanych celów projektu. Udostępnienie informacji o zbiorach (wizerunki wraz z opisami zarówno w polskiej, jak i angielskiej wersji językowej, w tym także system GIS), w ramach cyfrowych kolekcji muzeów oraz multiwyszukiwarki integrującej rozproszone zasoby Partnerów (zgodnie z zaleceniem Światowej Rady Muzeów ICOM), umożliwi łatwy dostęp do zabytków dziedzictwa kulturowego przedstawicielom różnych grup docelowych. Projekt adresowany będzie m. in. do naukowców, wykładowców, studentów, nauczycieli szkolnych, uczniów, muzealników, historyków sztuki, hobbystów, turystów oraz co ważne domowej i rodzinnej samoedukacji kulturowej, jako najskuteczniejszego sposobu budowania i przekazywania tożsamości kulturowej, wzorców i norm kulturowych oraz kształtowania nawyków kulturowych. Łączna wartość projektu wyniosła 12 168 309,23 zł, w tym dofinansowanie: 9 247 929,94 zł.
Nasz zespół miał zaszczyt przygotować dokumentację aplikacyjnego dla tego interesującego projektu, w tym studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie, harmonogram projektu czy diagramy struktury i następstwa produktów. W oparciu o dokumentację złożoną w ramach Poddziałania 2.3.2 "Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury" i Działania "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa uzyskano pozytywną ocenę formalną, a w wyniku procedury odwoławczej również pozytywną ocenę merytoryczną. W wyniku tego, projekt uzyskał 69 punktów, zajął 3. miejsce na liście rankingowej i został skierowany do dofinansowania.

 

powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696