Subito Dotacje

 

Ochrona zdrowia


 

Kliknij na nazwę klienta/projekt, by dowiedzieć się więcej

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o.

Promotion of the local history of medicine from Siedlce and Minsk

Program: Program EWT Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020

Działanie: 3.1 Support to the development of health protection and social services

Wartość projektu: 286 698,20 złotych

Wartość wnioskowanego dofinansowania: 258 000,00 złotych

Projekt inwestycyjny: NIE

Studium wykonalności: NIE

Rezultat: Przyznane dofinansowanie. Projekt uzyskał dofinansowanie jako jeden z 178 złożonych wniosków, znajdując się w gronie 26 projektów rozpatrzonych pozytywnie.

PRZEBUDOWA TERENU SZPITALNEGO OBEJMUJĄCEGO INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ, MAŁĄ ARCHITEKTURĘ ORAZ TERENY ZIELONE JAKO MIEJSCE BIERNEJ I CZYNNEJ HORTITERAPII Z WYKORZYSTANIEM DO REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIECI I DOROSŁYCH

Zespół Subito Advising współpracował z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim w Siedlcach przy opracowaniu koncepcji zagospodarowania i pozyskania dofinansowania dla terenów okalających obiekty Szpitala. Najpierw nasz pracownik - Inżynier Architektury Krajobrazu Beata Dziedzic opracowała koncepcję zagospodarowania terenu, a następnie przygotowaliśmy fiszkę przedsięwzięcia do programu rewitalizacji Miasta Siedlce. Wpis projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji pozwolił ubiegać się o dofinansowanie dla przedmiotowego projektu. Opracowaliśmy dokumentację aplikacyjną, w tym wniosek o dofinansowanie i studium wykonalności. Na ich podstawie zostało przyznane dofinansowanie (91,18% możliwych do zdobycia punktów) w wysokości 4 823 482,38 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, i dodatkowo, ze względu na projekt o charakterze rewitalizacyjnym dofinansowanie z Budżetu Państwa w wysokości 1 133 692,19 zł.

Projekt obejmie prace związane z przebudową budynku gospodarczego wraz z jego dostosowaniem do potrzeb czynnej i biernej hortiterapii, wydzielenie i urządzenie ogrodu sensoryczno-terapeutycznego z infrastrukturą techniczną , termomodernizacją istniejącego budynku administracyjno-technicznego do potrzeb usług ochrony zdrowia, wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów manewrowych, wykonaniem nowych ciągów pieszych, alejek spacerowych i parkingów, wyposażeniem terenu w elementy małej architektury, wycinką drzew oraz uzupełnieniem nowymi nasadzeniami, wykonaniu ogrodzeń wokół wydzielonego ogrodu terapeutycznego (koszt niekwalifikowany) oraz placów zabaw, budowie i wyposażeniu siłowni na otwartym powietrzu, wykonaniu instalacji monitoringu i doświetlania terenu, przebudowie sieci wodociągowej oraz modernizacji i rozbudowie kanalizacji deszczowej.

WDROŻENIE KOMPLEKSOWEJ I SKOORDYNOWANEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ROZWÓJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWÓDZKIM W SIEDLCACH SPÓŁKA Z O. O.

Projekt miał na celu poprawę jakości i dostępności do świadczeń medycznych w ramach AOS i POZ realizowanej przez Wnioskodawcę. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował zakup specjalistycznej aparatury medycznej na rzecz kilku poradni specjalistycznych: Poradni Kardiologicznej, Poradni Urazowo - Ortopedycznej, Poradni Ginekologiczno - Położniczej, Poradni Chirurgicznej dla Dzieci, Poradni Neonatologicznej, Poradni Neurologopedycznej. Poradni Leczenia Bólu oraz na potrzeby Przychodni POZ. Ponadto w ramach projektu zakładano zakup specjalistycznego wyposażenia na cele planowanych do utworzenia czterech jednostek ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: Poradni Osteoporozy, Pracowni Posturometrii, Poradni Alergologicznej dla dzieci i dorosłych oraz Poradni Laktacyjnej. W ramach projektu planowano też przeprowadzenie remontu bloku D placówki, w której zlokalizowana jest część poradni i pracowni AOS. Nasza firma opracowała pełną dokumentację aplikacyjną dla projektu, w tym wniosek o dofinansowanie i studium wykonalności. Wnioskowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w ramach Działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia wyniosło 3 153 910,05 zł. Ze względu na duża liczbę wniosków oraz ograniczoną alokację, projekt znalazł się jedynie na liście rezerwowej (5. miejsce na liście rezerwowej, 2 punkty poniżej progu dla projektów, które zostały wybrane do dofinansowania, tj. 73,47% możliwych do zdobycia punktów.

Neurological rehabilitation of patients in Siedlce subregion and Lviv Oblast

Przedmiotowy projekt partnerski zakładał wspólne przeciwdziałanie negatywnym trendom w zakresie dostępności do wczesnej rehabilitacji neurologicznej pacjentów z uszkodzeniami mózgu pośród mieszkańców subregionu siedleckiego i obwodu lwowskiego, poprzez rozwój pododdziałów udarowych szpitali w Siedlcach i Lwowie. Celem projektu była poprawa dostępu do wczesnej rehabilitacji neurologicznej dla osób z uszkodzeniami mózgu w ww. regionach. Dzięki zaplanowanym elementom infrastruktury i specjalistycznego sprzętu medycznego do rehabilitacji neurologicznej w szpitalach w Siedlcach i Lwowie, wdrożeniu stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń kompleksowej rehabilitacji neurologicznej, a także wymianie doświadczeń personelu medycznego z Siedlec i Lwowa, możliwy byłby zarówno rozwój opieki medycznej obszaru pogranicza, jak również zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców.
 

Nasze działania w związku z przedmiotowym projektem:

- Analiza oczekiwań inwestycyjnych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o. o.

-  Konfrontacja oczekiwań wnioskodawcy z wymaganiami programu i kryteriami wyboru projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, celu tematycznego 3: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony oraz priorytetu 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych,

- Współpraca z partnerem projektu - Lwowskim Obwodowym Szpitalem Klinicznym,

- Dopracowanie ostatecznego kształtu projektu

- Przygotowanie fiszki aplikacyjnej

- Złożenie fiszki aplikacyjnej dla projektu w ramach osi priorytetowej „Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych” z wnioskowanym dofinansowaniem w kwocie ponad 897 300 EUR.

- Przygotowanie wniosku aplikacyjnego, a także nadzór nad prawidłowym przygotowaniem wszystkich złożonych załączników.

- Złożenie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Fiszka została złożona i oceniona pozytywnie. Następnie, pełny wniosek w ramach konkursu zamkniętego również został złożony i pozytywnie oceniony, jednak ze względu na ograniczona alokację i bardzo dużą liczbę wniosków, znalazł się jedynie na liście rezerwowej.

Record Use Observation Keeping - cross-border cooperation of regional hospitals in Siedlce and Minsk for mother and child health

Przedmiotowy projekt partnerski zakładał wspólne przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym obwodu mińskiego i subregionu siedleckiego poprzez rozwój specjalistycznej opieki zdrowotnej matki i dziecka. Celem projektu była poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki ginekologiczno-położniczej i neonatologicznej na terenie obwodu mińskiego i podregionu siedleckiego. Dzięki zaplanowanym elementom infrastruktury i specjalistycznego sprzętu medycznego kluczowych dla opieki ginekologiczno-położniczej i neonatologicznej w obwodzie mińskim i subregionie siedleckim szpitali, wdrożeniu programów zdrowotnych w zakresie diagnostyki prenatalnej oraz noworodkowej, a także wymianie doświadczeń i umiejętności personelu medycznego z Siedlec i Mińska, możliwy będzie zarówno rozwój opieki medycznej obszaru pogranicza, jak również zwiększenie zadowolenia społecznego – w szczególności młodych rodzin. Zakłada się, że przedmiotowy projekt zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne matki i dziecka w obszarze polsko-białoruskiego pogranicza – zaplanowane programy zdrowotne pozwolą zwiększyć popularność diagnostyki prenatalnej pośród kobiet w ciąży, natomiast rozszerzona oferta medyczna dzięki zaplanowanej infrastrukturze obydwu szpitali zwiększy komfort psychiczny matki po porodzie.

Nasze działania w związku z przedmiotowym projektem:

- Analiza oczekiwań inwestycyjnych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o. o.-  Konfrontacja oczekiwań wnioskodawcy z wymaganiami programu i kryteriami wyboru projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, celu tematycznego 3: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony oraz priorytetu 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

- Dopracowanie ostatecznego kształtu projektu

- Przygotowanie fiszki aplikacyjnej

- Złożenie fiszki aplikacyjnej dla projektu w ramach osi priorytetowej „Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych” z wnioskowanym dofinansowaniem w kwocie ponad 2,2 mln EUR.

- Przygotowanie wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności, a także nadzór nad prawidłowym przygotowaniem wszystkich złożonych załączników.

- Złożenie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Fiszka została złożona i oceniona pozytywnie. Następnie, pełny wniosek w ramach konkursu zamkniętego również został złożony, pozytywnie oceniony i jako jeden z 17 wniosków (pośród 160 złożonych aplikacji) został skierowany do dofinansowania (ze względu na dużą liczbę wybranych projektów przyznano dofinansowanie w wysokości 1 950 000,00 EUR). Projekt znalazł się na 3. miejscu na liście rankingowej obszaru celu tematycznego 3 i jednocześnie 1. miejsce dla priorytetu 3.1 (tj. był najlepszy pośród projektów z ochrony zdrowia).

 

powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696