Subito Dotacje

 

Ochrona zdrowia


 

Kliknij na nazwę klienta/projekt, by dowiedzieć się więcej

SPZOZ w Sokołowie Podlaskim

POPRAWA DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI OPIEKI MEDYCZNEJ W OBSZARZE GINEKOLOGII, KARDIOLOGII ORAZ POZ W POWIECIE SOKOŁOWSKIM

Projekt pt. zakładał wyposażenie w wyroby medyczne oraz remont jednostek organizacyjnych SPZOZ w Sokołowie Podlaskim, które realizują na terenie powiatu sokołowskiego leczenie schorzeń układu krążenia, prowadzenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz diagnostyki w zakresie ginekologii i położnictwa, a także rehabilitacji. Na potrzeby Poradni Kardiologicznej SPZOZ w Sokołowie Podlaskim zaplanowano zakup aparatury medycznej w postaci zestawu do prób wysiłkowych z bieżnią, cykloergometru do stres ECHA, automatycznego aparatu do mierzenia ciśnienia tętniczego, system holterowski, rejestratory holtera, aparaty do echa serca, aparat EKG i holtery. Na potrzeby przychodni POZ należących do SPZOZ w Sokołowie Podlaskim zaplanowano zakup mobilnych EKG, spirometrów, wagi z większym zakresem, lamp bezcieniowych jednoogniskowych oraz EKG z wózkami. Na potrzeby Poradni Ginekologiczno- Położniczej w Sokołowie Podlaskim zaplanowano zakup aparatury medycznej w postaci aparatu do elektronizacji, KTG do ciąży bliźniaczej oraz aparatu USG. Poza tym zaplanowano remont 5 sanitariatów, które zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a które stanowić będą niezbędne zaplecze poradni specjalistycznych, gdzie pacjenci przygotowywać się będą do planowanego do realizacji badania.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 916 386,33 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE - 706 830,67 zł oraz z Budżetu Państwa (dzięki wpisaniu projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji) - 79 518,45 zł (czyli w sumie 786 349,12 zł).

Zespół Subito Advising opracował na potrzeby konkursu dla Działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pełną dokumentację aplikacyjną, w tym wniosek o dofinansowanie i studium wykonalności, a wcześniej również wniosek w ramach instrumentu oceny wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia (IOWISZ), skutkujący wydaniem pozytywnej opinii o celowości inwestycji przez Wicewojewodę Mazowieckiego. Na podstawie opracowanych przez nas dokumentów, projekt uzyskał 85,71% możliwych do zdobycia punktów, co dało mu 3. miejsce na liście rankingowej i w rezultacie dofinansowanie.

PRZEBUDOWA IZBY PRZYJĘĆ W SZPITALU POWIATOWYM W SOKOŁOWIE PODLASKIM NA POTRZEBY SOR

Przedsięwzięcie SPZOZ w Sokołowie Podlaskim obejmowało m. in. przebudową pomieszczeń Izby Przyjęć na potrzeby Szpitalu Oddziału Ratunkowego wraz z budową podjazdu dla karetek, zakup sprzęt medycznego i wyposażenia na Szpitalny Oddział Ratunkowy, a także jako uzupełnienie: nadzór inwestorski, przygotowanie projektu, zarządzanie projektem oraz informację i promocję.

Przedmiotowy projekt miał charakter pozakonkursowy - dzięki dofinansowaniu w ramach Działania 9.1 - Infrastruktura ratownictwa medycznego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, powstanie szpitalny oddział ratunkowy dla mieszkańców powiatów sokołowskiego i węgrowskiego, będąc przy tym komplementarny do utworzonej w ostatnim czasie w Sokołowie Podlaskim Bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zespół Subito Advising przygotował dla przedmiotowego projektu studium wykonalności wraz z analizą finansowo-ekonomiczną, wniosek o dofinansowanie oraz inne załączniki (m. in. harmonogram projektu, oświadczenia).

Projekt z Sokołowa Podlaskiego w wyniku oceny merytorycznej I stopnia uzyskał 21 punktów i spełnił wszystkie kryteria merytoryczne II stopnia. Wartość dofinansowania unijnego to 4 775 630,22 zł, wartość całkowita projektu to blisko 6 mln zł. (link)

 

PROFILAKTYKA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH U KOBIET I DZIECI NA TERENIE MIASTA, GMINY I POWIATU SOKOŁOWSKIEGO

Przedmiotem projektu było przyczynienie się do zapobiegania chorób cywilizacyjnych u kobiet i dzieci z terenu powiatu sokołowskiego, dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu, przeszkoleniu kadry medycznej szpitala oraz propagowaniu zdrowego trybu życia w społeczeństwie. Planowano m. in. zakup mammografu, ultrasonografu, kolposkopu czy kardiomonitora.  

Na podstawie wywiadu z klientem, Subito Advising stworzyło całość dokumentacji aplikacyjnej, na którą składał się m. in. wniosek aplikacyjny i studium wykonalności, a wnioskowane dofinansowanie opiewało na ponad 327 tys. EUR ze środków priorytetu 5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009.

Opracowany projekt ostatecznie trafił na listę rezerwową, jednakże z powodu bardzo licznej konkurencji (371 projektów) nie otrzymał dofinansowania.

DEVELOPMENT OF SURGERY DEPARTMENTS IN POVIAT SOKOLOW PODLASKI AND TERNOPIL CITY

Przedmiotowy projekt partnerski zakładał wspólne przeciwdziałanie negatywnym trendom opieki zdrowotnej w powiecie sokołowskim i Tarnopolu, poprzez rozwój bloków operacyjnych szpitali w Sokołowie Podlaskim i Tarnopolu. Celem projektu była poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w obszarze chirurgii na terenie powiatu sokołowskiego i rejonu tarnopolskiego. Dzięki zaplanowanym elementom infrastruktury i specjalistycznego sprzętu medycznego, kluczowych dla realizacji specjalistycznych zabiegów operacyjnych w szpitalach powiatu sokołowskiego i Tarnopolu, a także wymianie doświadczeń i umiejętności personelu medycznego z Sokołowa Podlaskiego i Tarnopola, możliwy byłby zarówno rozwój opieki medycznej (szczególnie w nagłych przypadkach) obszaru pogranicza, jak również zwiększenie zadowolenia społecznego.

W ramach usługi Subito Advising wykonano następujące działania:

- Analiza oczekiwań inwestycyjnych SPZOZ w Sokołowie Podlaskim

- Konfrontacja oczekiwań wnioskodawcy z wymaganiami programu i kryteriami wyboru projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, celu tematycznego 3: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony oraz priorytetu 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

- Dopracowanie ostatecznego kształtu projektu

- Przygotowanie fiszki aplikacyjnej

- Złożenie fiszki aplikacyjnej dla projektu w ramach osi priorytetowej „Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych” z wnioskowanym dofinansowaniem w kwocie ponad 2,072 mln euro.

- Przygotowanie wniosku aplikacyjnego w języku angielskim, a także nadzór nad prawidłowym przygotowaniem wszystkich złożonych załączników.

- Złożenie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Fiszka została złożona i otrzymała wystarczającą liczbę punktów do wystartowania w II etapie konkursu. W rezultacie wysokiej jakości fiszki, pełny wniosek również został złożony i pozytywnie oceniony, jednak ze względu na dużą liczbę wniosków znalazł się jedynie na liście rezerwowej.

PREVENTION OF DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM IN SOKOLOW PODLASKI POVIAT AND TERNOPIL CITY

Przedmiotowy projekt partnerski zakładał wspólne przeciwdziałanie negatywnym trendom w zakresie chorób układu pokarmowego pośród mieszkańców powiatu sokołowskiego i Tarnopola, poprzez rozwój profilaktyki zdrowotnej i diagnostyki endoskopowej. Celem projektu była poprawa dostępu do diagnostyki chorób układu pokarmowego na terenie powiatu sokołowskiego i miasta Tarnopol. Dzięki zaplanowanym elementom infrastruktury i specjalistycznego sprzętu medycznego dla profilaktyki chorób układu pokarmowego w szpitalach w Sokołowie Podlaskim i Tarnopolu, wdrożeniu programów zdrowotnych w zakresie nowotworów jelita grubego i żołądka, a także wymianie doświadczeń i umiejętności lekarzy z Sokołowa Podlaskiego i Tarnopola, możliwy byłby zarówno rozwój opieki medycznej obszaru pogranicza, jak również zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego – w szczególności osób po 50-tym roku życia.

W ramach usługi Subito Advising wykonano następujące działania:

- Analiza oczekiwań inwestycyjnych SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim

- Konfrontacja oczekiwań wnioskodawcy z wymaganiami programu i kryteriami wyboru projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, celu tematycznego 3: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony oraz priorytetu 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

- Dopracowanie ostatecznego kształtu projektu

- Przygotowanie fiszki aplikacyjnej

- Złożenie fiszki aplikacyjnej dla projektu w ramach osi priorytetowej „Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych” z wnioskowanym dofinansowaniem w kwocie ponad 868,5 tys. euro.

- Przygotowanie wniosku aplikacyjnego w języku angielskim, a także nadzór nad prawidłowym przygotowaniem wszystkich złożonych załączników.

- Złożenie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Fiszka została złożona i otrzymała najwyższą liczbę punktów ze wszystkich złożonych. W rezultacie wysokiej jakości fiszki, pełny wniosek również został złożony i pozytywnie oceniony, jednak ze względu na dużą liczbę wniosków znalazł się na liście rankingowej (z najwyższą liczbą punktów pośród niewybranych do dofinansowania).

 

powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696