Subito Dotacje

 

Parafia pw. NPNMP w Rawie Mazowieckiej


 

W czerwcu 2016 roku została podpisana umowa pomiędzy firmą Subito Advising a Parafią pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej na pełnienie funkcji Menedżera Projektu (tj. usługę zarządzania projektem) dla inwestycji pod nazwą "Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne w XVII - wiecznych obiektach dziedzictwa kulturowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia oraz nadaniem nowych funkcji kulturalnych - zespół pojezuickich obiektów zabytkowych w Rawie Mazowieckiej". W tym samym czasie nasz zespół w ramach odrębnej umowy przygotował dokumentację aplikacyjną na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.1/Poddziałania 6.1.2 - Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu dla projektu pt. "Rewitalizacja zespołu obiektów sakralnych pod wezwaniem NPNMP w Rawie Mazowieckiej w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Parafii" kwotą 14 779 626,07 zł usługa zarządzania mogła być kontynuowana. Ponadto, dzięki przygotowanym przez naszą firmę wnioskom o dofinansowanie do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, projekt pozyskał ponad 2,2 mln zł dodatkowego finansowania wkładu własnego dla projektu dofinansowanego ze środków RPO WŁ 2014-2020.

Jedna z największych w Polsce inwestycji sakralnej (całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 21 843 766,00 zł) zakładała wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-rewitalizacyjnych zabytkowego zespołu budynków Kościoła i Kolegium pojezuickiego w Rawie Mazowieckiej, w których oprócz obiektów sakralnych mieści się Oddział dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej. Zakres prac projektowych obejmował 7 działań:

- prace rewitalizacyjne dachu zespołu budynków Parafii,

- wykonanie systemu ogrzewania zespołu budynków Parafii,

- roboty budowlane rewitalizacyjne i remontowe zespołu budynków Parafii,

- prace konserwatorskie wnętrz i wyposażenia Kościoła,

- zagospodarowanie terenu wokół zespołu budynków,

 - zakup wyposażenia na cele realizacji działań kulturalnych,

- stworzenie wirtualnej Parafii (muzeum parafialnego).

W efekcie modernizacji i zwiększenie powierzchni użytkowej przeznaczonej pod działalność kulturową i edukacyjną, nastąpiła poprawa i ułatwienie dostępu do oferty kulturowej parafii i znaczne jej rozszerzenie, co wynika wprost z zapotrzebowania społecznego. Nowa działalność o charakterze kulturalnym i społecznym realizowana będzie głównie przez powstałe w ramach projektu Centrum Spotkań i Dialogu (CSD). Celem powstałego centrum będzie integracja społeczna mieszkańców Rawy Mazowieckiej i okolic oraz podnoszenie ich przynależności do analizowanego regionu. w ramach CSD zaplanowano realizację szeregu spotkań skierowanych do społeczności lokalnej i turystów pragnących poznać kulturę i historię regionu. Istotnym elementem działalności powstałego Centrum będą także warsztaty dotyczące tradycji rękodzielniczych, malarskich, rzeźbiarskich, religijnych, czy muzycznych regionu.

Projekt został zakończony 30 czerwca 2019 roku. Z początkiem października nastąpiło ostateczne rozliczenie przedsięwzięcia, a dwa tygodnie później Beneficjent uzyskał refundację końcową, dzięki czemu rozliczone zostało 100% uzyskanej dotacji.

   

 

 

 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696